Eman Lam

A 2019 release from the renowned Cantonese singer-songwriter. 

  1. Zui Hou De Xin Yang
  2. Shou Po Li
  3. Jie Yu Hua
  4. Chao You Yi
  5. Ai Qing Shi Yi Zhong Fa Guo Tian Pin
  6. Hunger
  7. Her
  8. Yeah

View ALL MUSIC